Hotararile Consiliului Local

HOTĂRÂREA nr. 7 din  28 FEBRUARIE  2017 -Pentru aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Comuna Șincai și inițierea procedurii de consultare a pieței în vederea identificării unui operator de salubrizare

  • HOTĂRÂREA nr. 21 din  29 martie  2017 – Cu privire la aprobarea programului de masuri privind buna gospodarire a localitatilor componente ale Comunei Sincai

HCL NR 37 DIN 31.07 2017 privind aprobare Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale in comuna Sincai

HCL 38 din 31.07 2017 privind modificarea organigramei si a Statului de functii

HCL 39 din 31 .07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

HCL NR 40 DIN 6.09 2017 privind aprobarea SF a indicatorilor economici ai proiectului Construire Centru pt activitati culturale Lechincioara

HCLnr 41 din 6.09 2017privind implementarea proiectului Construire Centru de comunitate pentru activitati culturale Lechincioara

HCLprivind validarea dispozitiei primarului si rectificare BVC

HCL aprobare sume pentru culte

HCL aprobari unui imprumut

HCL aprobare R.O.F.

HCL aprobare R.O.I.

HCL privind unele reglementari supraveghere camere video

HCL  nr 1 din 19.02 2018 ANEXA  HCL 1 DIN 19.02 2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

HCL NR 2 DIN 19.02 2018 MODIFICARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

HCL NR 3 DIN 19.02 2018 Inregistrarea audio a sedintelor Consiliului  local 

HCL NR 4 /24.04.18 RECTIFICARE BVC

HCL5/24.04.18 Organzarea zilei comunei

HCL 6/24.04.18 Conventie cooperare Politie

HCL  7/2018 privind Smurd

HCL8/2018 privind aderarea la  Campia Muresana .

HCL.9/2018  conferirea titlului de cetatean de onoare

HCL 10/2018  modificarea comisiei de validare

HCL 11/2018 incetare mandat consilier,validare

HCL 12 / 2018 inscrierea in inventarul bunurilor care apartin domeniului privat

HCL 13 din 2018 Completarea H.C.L 8/ 2018

HCL 14 / 2018 Rectificare BVC

HCL 15 /2018 Desemnarea presedintelui de sedinta

HCL 16 / 2018 Aprobarii valorii de investitie si scrisorii de garantie 

HCL 17 din 22.10 2018delegare gestiune deseuri

HCL 18 din 22.10 2018indicatori t.e extindere canalizare