0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro
Nr. crt Numele și prenumele Calitatea Apartenența politică
1. Panczel Szilamer Viceprimar UDMR
2. Panczel Csaba Consilier Local UDMR
3. Balazs Levente Consilier Local UDMR
4. Panczel Francisc Consilier Local UDMR
5. Moldovan Angelica Consilier Local PSD
6. Șandor Viorica Consilier Local PSD
7. Szobo Mihail Consilier Local PSD
8. Lazăr Adrian Consilier Local PSD
9. Bucur Nicolaie Consilier Local PNL
10. Negrea Alexandru Consilier Local PNL
11. Macavei Petraliana Consilier Local PNL

Reguli de organizare și funcționare a Consiliului Local

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA  CONSILIULUI  LOCAL

Art.1. (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face , prin ordin, de către prefect.
(2) Şedinţa este legal constituită, dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată, nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop, un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare, nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe, care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin, prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3), prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale, ai căror consilieri declaraţi aleşi, au lipsit nemotivat, mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin, se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi, nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la ândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale, care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art.2. La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.3. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă, vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia, dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi, care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales, a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art.4. (1) La reluarea lucrărilor, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al  majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

Art.5. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art.6. (1) După alegerea comisiei de validare, preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop, se încheie un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 din O.G. nr. 35/2002.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar, sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare, numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire, pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un canditat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărei listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art.7. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică, de îndată, consilierilor care au absentat motivat.

Art.8. (1) După validarea mandatelor, a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii, se va proceda la depunerea următorului jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună – credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Tatarusi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar, se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea, se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz, se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului, partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit, se constată prin hotărârea nr. 3.
(7) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte;
(8) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului;
(9) Consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru a consiliului, semnată de primar. De asemenea consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1
Preşedintele de şedinţă

Art.9. (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă, acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.
(4) Hotărârile nr. 1 – 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.10. (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor, ordinea de zi a şedinţelor şi proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor, orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului, aplicarea unor asemenea sancţiuni;
g) aduce la ordine consilierii care se abat de la subiectele în dezbatere.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA a 2-a
Alegerea viceprimarilor

Art.11. (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi, doi viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi, pentru alegerea viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză, în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot, pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierilor pe care doreşte să îi aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelor celor pe care doreşte să îi voteze;
(5) Pentru a fi ales viceprimar, canditatul trebuie să obţină votul majorităţii consilierilor în funcţie..
(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează alte tururi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.

Art.12. În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales, candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.13. Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre, consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, în situaţia în care conducerea acestora confirmă în scris, că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

Art.14. Viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri.
Viceprimarii pot fi revocaţi în condiţiile legii.