În temeiul prevederilor art.  618 alin. (2) din  OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și compltetăriile
ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că, Primăria comunei
Șincai, cu sediul în Comuna  Șincai, str. Principală,  nr. 156,
judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201,
E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, din cadrul aparatului de
sp ecialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, care se va
face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore
/zi, adică 40 ore/săptămână.

Organizarea concursului se face prin excepție de la prevederile art. 27
alin. (3) din Legea  nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art. II din Legea
33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 183/2020 privind
desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi
autorităţilor publice.

Calendarul concursului :

a)      Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de
20.08.2021  pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
și pe site-ul Primăriei comunei Șincai, județul Mureș –
www.primariasincai.ro [1] ;

b)      Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

c)      Proba scrisă: 20.09.2021, orele  10,00, la sediul instituției;

d)      Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei
comunei Șincai, județul Mureș va fi de 20 zile de la data publicării
anunțului, respectiv în perioada  20.08.2021- 10.09.2021

Condiţiile de ocupare

Pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice,
clasa I, grad profesional debutant: studii universitare de licenţă
absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul
științelor economice.

Bibliografie și tematică pentru ocuparea funcției publice de
Consilier achiziții publice

1. Constituţia României, republicată;

2.Partea a III-a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes
public, cu modificările și completările ulterioare – Organizarea şi
asigurarea accesului la informaţiile de interes public;

6.  Legea nr. 98/2016 privind achizțiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;

7. Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin Hotararea
395/2016 a Guvernului României, cu modificările și completările
ulterioare;

8. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și
completările ulterioare;

9. Hotararea 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

10.  Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată, cartea a V-a
– Despre obligații;

 

Conținutul dosarul de concurs:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Secretar al comisiei:  – Onac Dan – Cristian

Datele de contact ale persoanei de contact: – referent, III, superior
în cadrul compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și
Achizții Publice, tel./fax 0265427201, e-mail sincai@cjmures.ro

Cu deosebită considerație,

PRIMAR
VASILE POP
Primaria Comunei Șincai
jud. Mures, loc.Șincai, str.PrincipalĂ,
nr.156, cod postal 547595
telefon: 0265427201; 0265427451
fax:0265427201
Email:sincai@cjmures.ro

Anunt organizare concurs de recrutare
Fisa postului
Anexa nr.3