În temeiul prevederilor art. 618 alin (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Șincai, cu sediul în Comuna Șincai, str. Principală, nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție specifice vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru Urbanism şi Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.


Organizarea concursului se face prin excepție de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit dispozițiilor art. II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Calendarul concursului :
e) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 11.01.2021 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Șincai, județul Mureș;
f) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
g) Proba scrisă: 11.02.2021, orele 10,00;
h) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Șincai, județul Mureș va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11.01.2021- 01.02.2021
Secretar al comisiei și persoană de contact: – Onac Dan – Cristian
Datele de contact ale persoanei de contact: – referent, III, superior în cadrul compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achizții Publice, tel./fax 0265427201 , e-mail sincai@cjmures.ro
Condiţiile de ocupare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul agricol;
– vechimea în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minim 1 an.
Potrivit fișei postului se regăsesc atribuții numai pentru activitatea sectorului agricol și relații publice, nefiind inclusă și activitatea care vizează urbanismul.
Dosarul de concurs:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
(f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Bibliografie
23. Constituția României;
24. Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
25. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991- Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
26. Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;
27. Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
28. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
29. Ordonanța de Urgență nr. 28 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
30. Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată – cartea a III-a „Despre bunuri”, Titlul VI – Proprietatea publică, Titlul VII – Cartea funciară, Titlul VIII – Posesia
31. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
32. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
33. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
34. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.
35. Norme Tehnice din 5 martie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
36. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
37. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament intre femei si bărbaţi, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 

Anunț organizare concurs de recrutare – Inspector

Fișa postului de inspector – Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații Publice

ANEXA nr 3