În temeiul prevederilor art.  618 alin (2) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei  Șincai, cu sediul în Comuna  Șincai, str. Principală,  nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, care se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.

Organizarea concursului se face prin excepție de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea  nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art. II din Legea 33/2021 pentru aprobarea Ordonanta urgenta 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.

Calendarul concursului :

 1. Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 26.04.2021 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Șincai, județul Mureș;
 2. Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 3. Proba scrisă: 27.05.2021, orele  10,00, la sediul instituției;
 4. Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Șincai, județul Mureș va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  26.04.202117.05.2021

Condiţiile de ocupare

Pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în specializarea administrație publică din domeniul științelor administrative;

Pentru funcția publică de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant:  studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Bibliografie și tematică – comună

 1. Constituţia României, republicată;

2.Partea a III-a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia și tematica specifică pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant

 1. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achizțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin Hotararea 395/2016 a Guvernului României, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotararea 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată, cartea a V-a – Despre obligații;

 

Bibliografia și tematica specifică pentru ocuparea funcției publice de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant:

 1. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare – Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
 3. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – Republicată, cu modficările și completările ulterioare;
 7. Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 9. Legea nr. 134/2020 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cartea a II-a, Procedură contencioasă și Cartea a V – a Despre executarea silită;
 10. Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată – cartea a III-a „Despre bunuri”, Titlul VI – Proprietatea publică, Titlul VII – Cartea funciară, Titlul VIII – Posesia, Cartea a V – a – Despre obligații;
 11. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VIII, Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale;
 12. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite și taxe locale.

 

Conținutul dosarul de concurs:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Secretar al comisiei:  – Onac Dan – Cristian

Datele de contact ale persoanei de contact: – referent, III, superior în cadrul compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achizții Publice, tel./fax 0265427201  , e-mail sincai@cjmures.ro

 

Cu deosebită considerație,

PRIMAR

VASILE POP

 

Anunț organizare concurs de recrutare – Consilier Juridic și Consilier Achiziții publice
Fișa postului consilier juridic – Compartiment Juridic – U.A.T Comuna Șincai
Fișa postului de consilier achiziții publice – Compartiment Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice
ANEXA nr 3