0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.131-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 2 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 3 Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna Sincai
HCL nr. 4 privind prelungirea scrisorii de garantie – proiect camine culturale
HCL nr. 5 privind achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT
HCL nr. 6 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021
HCL nr. 7 privind aprobarea exploatări volumului de lemn – care provin din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 8 privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 9 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai
HCL nr. 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada martie 2021 – mai 2021
HCL nr. 11 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
HCL nr. 12 privind aprobarea valorificări volumului de lemn exploatat din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 13 privind aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai drum
HCL nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Școală Gimnazială Șincai
HCL nr. 15 Privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de administrator al domeniului public pentru „Reactualizare P.U.G
HCL nr. 16 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social
HCL nr. 17 privind aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice
HCL nr. 18 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului A.D.I. „ECOLECT”
HCL nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2021 + anexă
HCL nr. 20 privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”
HCL nr. 21 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie
HCL nr. 22 privind modficarea H.C.L. nr. 10 privind aprobarea regulamentului de pasunat
HCL nr. 23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada iunie 2021 – august 2021
HCL nr. 24 privind aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2020
HCL nr. 25 privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”
HCL nr. 26 privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului – Dotare Serviciu Public de Gospodărire Comunală
HCL nr. 27 privind aprobarea P.A.A.R al comunei Șincai
HCL nr. 28 privind modificarea și completarea
HCL nr. 29 privind componența echipei mobile pentru interveția de urgență în cazurile violență domestică
HCL nr. 30 privind susținerea cheltuielilor neeligibile Camine Sincai Sincai Fanate
HCL nr. 31 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în comuna Șincai + Regulament de functionare si Autorizare operatori Economici Comuna Șincai – Anexă HCL nr. 31
HCL nr. 32 privind închirierea unui teren pentru SNGN ROMGAZ SA
HCL nr. 33 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II- 2021
HCL nr. 34 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
HCL nr. 35 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA ȘINCAI în suprafață de 90,5 mp
HCL nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta – luna septembrie noiembrie
HCL nr. 37 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici drum Sincai
HCL nr. 38 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici – dispensar Sincai
HCL nr. 39 aprobarea indicatorilor tehnico economici proiect scoala SINCAI
HCL nr. 40 privind modificarea și completarea HCL nr 13-26.03.2021
HCL nr. 41 privind modificarea HCL 14 2021 privind Indicatori tehnico-economici Reabilitare Scoala Gimnazială Șincai
Hotărârea nr. 42 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 98 pdf
Hotărârea nr. 43 privind instituirea taxei speciale – închiriere microbus
Hotărârea nr. 44 privind cuprinderea în domeniul public al unor străzi – U.A.T. Comuna Șincai
Hotărârea nr. 45 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2021
Hotărârea nr. 46 privind desemnarea reprezentantul Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare – interviu
Hotărârea nr. 47 privind desemnare reprezant CA – Consiliul Local
Hotărârea nr. 48 privind înregistrarea comunei Șincai – Ghișeul.ro
Hotărârea nr. 49 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea U.A.T. Comuna Șincai
Hotărârea nr. 50 – Lechincioara – scrisoare de garanție
Hotărârea nr. 51 privind aprobare proiect REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM SINCAI JUD MURES
Hotărârea nr. 52 privind aprobare proiect EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES
Hotărârea nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și susținerea cheltuielilor neeligibile – Doatre serviciu de gospodărire comunalăa
Hotărârea nr. 54 privind alegere presedinte sedinta – luna decembrie-februarie
Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T
Hotărârea nr. 56 privind validarea disp primarului nr. 134 2021
Hotărârea nr. 57 privind stabilirea Taxelor și impozitelor – 2022 + TABLOUL-CADRU anexa la H.C.L. nr. 57 taxe și impozite – 2022
Hotărârea nr. 58 privind acordarea ajutorului financiar biserici 2021
Hotărârea nr. 59 privind alocarea sumelor din Buget 2021 – cadouri de craciun elevi
Hotărârea nr. 60 privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr. 61 privind instrumentare proiect -achiziție utilaj multifuncțional (buldoexcavator)