0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.131-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 2 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 3 Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna Sincai
HCL nr. 4 privind prelungirea scrisorii de garantie – proiect camine culturale
HCL nr. 5 privind achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT
HCL nr. 6 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021
HCL nr. 7 privind aprobarea exploatări volumului de lemn – care provin din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 8 privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 9 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai
HCL nr. 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada martie 2021 – mai 2021
HCL nr. 11 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
HCL nr. 12 privind aprobarea valorificări volumului de lemn exploatat din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 13 privind aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai drum
HCL nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Școală Gimnazială Șincai
HCL nr. 15 Privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de administrator al domeniului public pentru „Reactualizare P.U.G
HCL nr. 16 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social
HCL nr. 17 privind aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice
HCL nr. 18 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului A.D.I. „ECOLECT”
HCL nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2021 + anexă
HCL nr. 20 privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”
HCL nr. 21 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie
HCL nr. 22 privind modficarea H.C.L. nr. 10 privind aprobarea regulamentului de pasunat
HCL nr. 23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada iunie 2021 – august 2021
HCL nr. 24 privind aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2020
HCL nr. 25 privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”