0265-427.201      0265-427.201
  sincai@cjmures.ro

Hotararea nr. 1 privind organizarea retelei scolare 2024-2025
Hotararea nr. 2 privind validare dispozitie primar nr.167
Hotararea nr. 3 privind validare dispozitie primar nr.169
Hotararea nr. 4 privind aprobarea exploatării masei lemnoase pe anul 2024
Hotararea nr. 5 privind aprobare indic tehnico economici si D G canalizare
Hotararea nr. 6 privind înscrierea în CF Șincai a unui imobil situat în extravilan
Hotararea nr. 7 privind prelungire valabilitate PUG si RLU
Hotararea nr. 8 privind aprobare indic tehnico economici si D G canalizare
Hotararea nr. 9 privind sustinere din buget local chelt neeligibile canalizare
Hotararea nr. 10 privind aprobarea buget venituri cheltuieli 2024
Hotararea nr. 11 privind modificare Statut ADI ECOLECT 2024
Hotararea nr. 12 privind aprobarea execuţiei BVC pe trimestrul IV_2023
Hotararea nr. 13 privind avizare delegare SSCT
Hotararea nr. 14 privind alegere presedinte sedinta martie-mai 2024
Hotararea nr. 15 privind delegarea gestiunii SSCT Cristesti DA Part 1 + Hotararea nr. 15 privind delegarea gestiunii SSCT Cristesti DA Part 2 + Hotararea nr. 15 privind delegarea gestiunii SSCT Cristesti DA Part3
Hotararea nr. 16 privind aprobare PAAR 2024
Hotararea nr. 17 privind prelungire scrisoare garantie camine culturale
Hotararea nr. 18 privind aprobarea execuţiei BVC pe trim –I- 2024
Hotararea nr. 19 privind aprobare cont anual executie BVC 2023
Hotararea nr. 20 privind avizare incheiere act aditional contract de salubrizare
Hotararea nr. 21 privind darea în folosinta gratuita spatiu cladire administrativa

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2023-2024
Hotărârea nr. 2 privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023
Hotararea nr 3 a Comisiei de fond funciar Vargha Istvan si Ibolya
HCL validare dispozitie primar nr. 129 2022
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea subînchirierii unui imobil
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții
Hotărârea nr. 7 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie cu nr.606
Hotărârea nr. 8 privind modificarea HCL nr. 23 din 12.05.2022
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șincai – 2023
Hotărârea nr. 10 privind modificarea HCL nr. 46 din 20.10.2022
Hotărârea nr. 11 privind alegerea președintelui de ședință martie – mai
Hotărârea nr. 12 privind modificarea preambulului Hotărârii nr. 3
Hotărârea nr. 13 – Serviciu gestionare câini fără stăpân
Hotărârea nr. 14 privind încetarea calității de consilier – Crișan
Hotărârea nr. 15 privind încetarea calității de consilier local prin demisie – Moldovan Angelica
Hotărârea nr. 16 privind actualizarea indicatorilor economici – buldoexcavator
Hotărârea nr. 17 privind actualizarea indicatorilor conform O.U.G. nr. 64 – Cămine
Hotararea nr. 18 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioar
Hotararea nr. 19 privind aprobare cont anual executie buget 2022
Hotararea nr. 20 aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2022
Hotararea nr. 21 privind validarea dispozitie primar nr. 52 2023
Hotararea nr. 22 privind aprobare aderare ADI AQUA INVEST- Santana de Mures
Hotararea nr. 23 privind aprobare proiect Dotare cu mobilier si materiale didactice scoala Sincai
Hotararea nr. 24 privind aprobare DALI proiect reabilitare cladire primarie si remiza PSI
Hotararea nr. 25 privind cheltuieli neeligibile proiect cladire primarie si remiza PSI
Hotararea nr. 26 privind aprobare Indicatori proiect drumuri de interes local
Hotararea nr. 27 sustinere buget local cheltuieli neeligibile proiect drumuri de interes local
Hotararea nr. 28 privind neasumare achizit produse aferente Programului pentru scoli al UE
Hotararea nr. 29 privind aderare Comuna Sincai la parteneriat LEADER POARTA CAMPIEI MURESENE
Hotararea nr. 30 privind înscrierea provizorie în CF a com Șincai imobile situate în extravilan
Hotararea nr. 31 privind modificare si completare HCL 31 2021
Hotararea nr. 32 privind aprobale delegare drept achizitie microbuze electrice
Hotararea nr. 33 privind aprob ind tehnico economici Achiziție accesorii buldoexcavator
Hotararea nr. 34 privind implementarea proiectului Achiziție accesorii buldoexcavator
Hotararea nr. 35 privind alegerea presedintelui de sedinta iunie august
Hotararea nr. 36 privind acordare ajutor financiar culte 2023
Hatararea nr. 37 privind rectificarea BVC Comuna Sincai 2023
Hotararea nr. 38 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2022
Hotararea nr. 39 privind acordare ajutor financiar culte 2023
Hotararea nr. 40 privind darea în folosinta gratuita spatiu dispensar uman
Hotararea nr. 41 privind cuprinderea în domeniul public al unor străzi
Hotararea 42 privind alegere presedinte sedinta luna septembrie-noiembrie 2023
Hotararea 44 privind aprob ind tehnico economici Achiziție accesorii buldoexcavator
Hotararea 45 privind implementarea proiectului Achiziție accesorii buldoexcavator
Hotararea 46 privind atestarea inventarul bunurilor apartinand domeniului public
Hotararea 47 privind aprobare indic tehnico economici si D G canalizare
Hotararea 48 privind sustinere de la buget local a cheltuielilor neeligibile canalizare
Hotararea 49 privind aprobarea execuţiei BVC al Comunei Şincai pe trimestrul –III- 2023
Hotararea 50 privind prelungire scrisoare garantie reabilitare camine Sincai si Sincai Fanate
Hotararea 51 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei
Hotararea 52 privind alegere presedinte sedinta luna decembrie 2023-februarie 2024
Hotararea 53 privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2024
Hotararea 54 privind decontare cheltuieli de transport angajati primarie
Hotararea 55 privind acordare ajutor financiar biserici 2023
Hotararea 56 privind revocare terenuri din CF a Comunei Sincai
Hotararea 57 privind aprobare achizitie cadouri de Craciun pt elevi
Hotararea 58 privind Aprobare Indicatori proiect drumuri de interes local
Hotararea 59 privind aprobare DALI pt investitia Reabilitare Camin Pusta
Hotararea 60 privind cheltuieli neeligibile Reabilitare Camin Pusta

HCL nr. 1 privind organizarea rețelei școlare 2022-2023
HCL nr. 2 privind aprobare strategie de dezvoltare locală – Comuna Șincai 2021 2027 + Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai 2021 – 2027
HCL nr. 3 privind înscrierea provizorie în CF a unor imobile situate în extravilan + HCL nr. 3 – Anexă
HCL nr. 4 privind validarea dispoziției primarului nr. 146 – 2021
HCL nr. 5 privind cuprinderea în domeniul public al unor străzi
HCL nr. 6 privind validarea dispoziției primarului nr. 149-2021
HCL nr. 7 privind aprobarea modificării și completării organigramei
HCL nr. 8 privind prelungirea scrisoarii de garantie proiect modernizare Camine Sincai si Sincai Fanate
HCL nr. 9 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bucur Nicolaie
HCL nr. 10 privind alegerea presedintelui de sedinta – luna martie-mai 2022
HCL nr. 11 privind neasumarea achizitiei de produse pentru școală
HCL nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2022
HCL nr. 13 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
HCL nr. 14 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022
HCL nr. 15 privind aprobare cont anual executie buget 2021
HCL nr. 16 privind privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR – reabilitare sediu primărie + remiză PSI
HCL nr. 17 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local – mobilier urban
HCL nr. 18 privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090 din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultura
HCL nr. 19 privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unui bun imobil situat pe Strada Principală nr. 34
HCL nr. 20 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022
HCL nr. 21 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2022
HCL nr. 22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai pentru perioada iunie-august 2022
HCL nr. 23 privind reabilitare termică și eficientizare energetică clădire administrativă
HCL nr. 24 privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai
HCL nr. 25 privind înscrierea în cartea funciară pe proprietar Comuna Șincai a unor imobile situate în extravilan
HCL nr. 26 privind aprobarea retragerii unor U.A.T. – uri din ADI AQUA INVEST MUREȘ. docx
HCL nr. 27 privind aprobarea Strategiei de tarifare Luduș – Miheș
HCL nr. 28 privind aprobarea strategiei tarifare – Valea Nirajului
HCL nr. 29 – actualizare OG-15-202- cămine
HCL nr. 30 privind cuprinderea unor imobile
HCL nr. 31 privind alocarea unor sume pentru entități de cult
HCL nr. 32 privind acordarea unui mandat special ADI Ecolect Mureș – U.A.T. Comuna Șincai
HCL nr. 33 privind închirierea unui teren – Romgaz S.A.
HCL nr. 34 privind modificarea nomenclatorului stradal – Pusta
HCL nr. 35 alegere presedinte sedinta – luna septembrie-noiembrie 2022
HCL nr. 36 privind acordarea unui ajutor financiar biserici 2022
HCL nr. 37 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu
HCL nr. 39 privind numirea în calitate de reprezentant al CL Șincai în CA al Școlii Gimnaziale
HCL nr. 40 privind val disp prim 85 2022
HCL nr. 41 privind rectificare BVC
HCL nr. 42 privind aprobarea exploatării masei lemnoase – 2022
HCL nr. 43 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C5 – Valul Renovării – bloc
HCL nr. 44 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2022
HCL nr. 45 privind schimbarea destinației imobilului – Școală Generală Pusta
HCL nr. 46 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local – camin Pusta
HCL nr. 47 privind modificarea nomenclatorului stradal – Pusta
Hotărârea nr. 48 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la ADI Aqua
Hotărârea nr. 49 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare
Hotărârea nr. 50 privind validarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 122
Hotărârea nr. 51 privind aprobarea aderării Aqua Invest – Sângeorgiu de Pădure
Hotărârea nr. 52 privind aprobarea Strategiei de tarifare
Hotărârea nr. 53 privind alocarea din bugetul local al Comunei Șincai a sumei de 6200 lei
Hotărârea nr. 54 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr. 55 privind stabilirea taxelor și impozitelor 2023
HCL nr. 56 privind aderarea comunei Șincai la Asociația Comunelor din România
HCL nr. 57 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor unității administrativ teritoriale Comuna Șincai și a Primarului comunei Șincai în justiție
HCL nr. 58 privind validarea dispoziției Primarului nr. 126
HCL nr. 59 privind aprobarea retragerii unității adminsitrativ teritoriale Comuna Șincai din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Transilvania Gheorghe Șincai”

HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.131-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 2 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134-2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020
HCL nr. 3 Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna Sincai
HCL nr. 4 privind prelungirea scrisorii de garantie – proiect camine culturale
HCL nr. 5 privind achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT
HCL nr. 6 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021
HCL nr. 7 privind aprobarea exploatări volumului de lemn – care provin din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 8 privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 9 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai
HCL nr. 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada martie 2021 – mai 2021
HCL nr. 11 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
HCL nr. 12 privind aprobarea valorificări volumului de lemn exploatat din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai
HCL nr. 13 privind aprobare Indicatori tehnico-economici Sincai drum
HCL nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Școală Gimnazială Șincai
HCL nr. 15 Privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de administrator al domeniului public pentru „Reactualizare P.U.G
HCL nr. 16 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social
HCL nr. 17 privind aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a persoanelor varstnice
HCL nr. 18 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului A.D.I. „ECOLECT”
HCL nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2021 + anexă
HCL nr. 20 privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”
HCL nr. 21 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie
HCL nr. 22 privind modficarea H.C.L. nr. 10 privind aprobarea regulamentului de pasunat
HCL nr. 23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada iunie 2021 – august 2021
HCL nr. 24 privind aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2020
HCL nr. 25 privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”
HCL nr. 26 privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului – Dotare Serviciu Public de Gospodărire Comunală
HCL nr. 27 privind aprobarea P.A.A.R al comunei Șincai
HCL nr. 28 privind modificarea și completarea
HCL nr. 29 privind componența echipei mobile pentru interveția de urgență în cazurile violență domestică
HCL nr. 30 privind susținerea cheltuielilor neeligibile Camine Sincai Sincai Fanate
HCL nr. 31 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în comuna Șincai + Regulament de functionare si Autorizare operatori Economici Comuna Șincai – Anexă HCL nr. 31
HCL nr. 32 privind închirierea unui teren pentru SNGN ROMGAZ SA
HCL nr. 33 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II- 2021
HCL nr. 34 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
HCL nr. 35 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA ȘINCAI în suprafață de 90,5 mp
HCL nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta – luna septembrie noiembrie
HCL nr. 37 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici drum Sincai
HCL nr. 38 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici – dispensar Sincai
HCL nr. 39 aprobarea indicatorilor tehnico economici proiect scoala SINCAI
HCL nr. 40 privind modificarea și completarea HCL nr 13-26.03.2021
HCL nr. 41 privind modificarea HCL 14 2021 privind Indicatori tehnico-economici Reabilitare Scoala Gimnazială Șincai
Hotărârea nr. 42 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 98 pdf
Hotărârea nr. 43 privind instituirea taxei speciale – închiriere microbus
Hotărârea nr. 44 privind cuprinderea în domeniul public al unor străzi – U.A.T. Comuna Șincai
Hotărârea nr. 45 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2021
Hotărârea nr. 46 privind desemnarea reprezentantul Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare – interviu
Hotărârea nr. 47 privind desemnare reprezant CA – Consiliul Local
Hotărârea nr. 48 privind înregistrarea comunei Șincai – Ghișeul.ro
Hotărârea nr. 49 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea U.A.T. Comuna Șincai
Hotărârea nr. 50 – Lechincioara – scrisoare de garanție
Hotărârea nr. 51 privind aprobare proiect REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM SINCAI JUD MURES
Hotărârea nr. 52 privind aprobare proiect EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES
Hotărârea nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și susținerea cheltuielilor neeligibile – Doatre serviciu de gospodărire comunalăa
Hotărârea nr. 54 privind alegere presedinte sedinta – luna decembrie-februarie
Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T
Hotărârea nr. 56 privind validarea disp primarului nr. 134 2021
Hotărârea nr. 57 privind stabilirea Taxelor și impozitelor – 2022 + TABLOUL-CADRU anexa la H.C.L. nr. 57 taxe și impozite – 2022
Hotărârea nr. 58 privind acordarea ajutorului financiar biserici 2021
Hotărârea nr. 59 privind alocarea sumelor din Buget 2021 – cadouri de craciun elevi
Hotărârea nr. 60 privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr. 61 privind instrumentare proiect -achiziție utilaj multifuncțional (buldoexcavator)