În temeiul prevederilor art. 618 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă înștiințăm că, Primăria comunei Șincai, cu sediul în Comuna Șincai, str. Principală, nr. 156, judeţul Mureş, Cod poștal: 547595, Tel: 0265427201, Fax: 0265427201, E-mail: sincai@cjmures.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Șincai din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, se va face pe durata nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână.


Organizarea concursului se face prin excepție de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit dispozițiilor art. II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Calendarul concursului :
a) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 11.01.2021 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Șincai, județul Mureș;
b) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
c) Proba scrisă: 11.02.2021, orele 10,00;
d) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Șincai, județul Mureș va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11.01.2021- 01.02.2021

Secretar al comisiei și persoană de contact: – Onac Dan – Cristian
Datele de contact ale persoanei de contact: – referent, III, superior în cadrul compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achizții Publice, tel./fax 0265427201 , e-mail sincai@cjmures.ro

Condiţiile de ocupare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta in domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau ştiinţe politice;
– pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie sa fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administraţiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
In cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Conținutul dosarul de concurs:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
(f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografie
1. Constituția României;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament intre femei si bărbaţi, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă și normele metodologice e aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța de Urgență nr. 28 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991- Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
14. Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – Republicată, cu modficările și completările ulterioare;
16. LEGE CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
17. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
18. Legea nr. 134/2020 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cartea a II-a, Procedură contencioasă și Cartea a V – a Despre executarea silită;
19. Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată – cartea a III-a „Despre bunuri”, Titlul VI – Proprietatea publică, Titlul VII – Cartea funciară, Titlul VIII – Posesia
20. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
21. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VIII, Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale;
22. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite și taxe locale.

 

Anunț organizare concurs de recrutare – Secretar General U.A.T comuna Șincai

Fișa postului de secretar general U.A.T comuna Șincai

ANEXA nr 3